नदीहरू

100 views 19 download Last update: 2018-11-21


वार्ड सीमा

101 views 24 download Last update: 2018-11-21


नगरपालिका सीमा

103 views 14 download Last update: 2018-11-21


सडक

97 views 16 download Last update: 2018-11-21


स्वास्थ्य

105 views 23 download Last update: 2018-10-05

स्वास्थ्य संस्थाहरुको विवरण


सामुदायिक केन्द्र

92 views 25 download Last update: 2018-11-21

सामुदायिक केन्द्रहरुको विवरण


वडा र नगरपालिका कार्यालय

109 views 14 download Last update: 2018-12-21

वडा  र नगरपालिका कार्यालय


ग्याँस डिपो

101 views 14 download Last update: 2018-11-21

ग्याँस डिपो


शैक्षिक संस्थान

109 views 24 download Last update: 2018-11-21

शैक्षिक संस्थानहरुको विवरण


वित्तीय संस्था

111 views 23 download Last update: 2018-11-21

वित्तीय संस्थाहरुको विवरण

 


सरकारी एजेन्सीहरू

115 views 17 download Last update: 2018-11-21

सरकारी एजेन्सीहरू


पहिरो

132 views 14 download Last update: 2018-11-21

पहिरो